31
چهار شنبه 27 اسفند 1399
شماره 8184
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سال نو برای کارگران فصلی یادآور خاطرات تلخ و شیرین بسیاری است

حکایت نوروز و دست های خالی

در این جمع حرف از عید نوروز و سال تحویل به میان آوردن آسان نیست. برای آنها صحبت از تازگی سال نو و جنب‌وجوش نوروز فقط حسرت فرزندان‌شان برای خرید لباس عید و سفره خالی شب نوروز را یادآوری می‌کند.