34
چهار شنبه 27 اسفند 1399
شماره 8184
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازخوانی آداب و رسوم نوروز در یک روستای ۴۰۰ ساله

جشن گندم در فیروزبهرام

آداب و رسوم نوروز مربوط به گروه خاص یا دوره زمانی محدود نیست.