علمای بلاد

آیت‌الله سیدعبدالکریم خاتمی سبزواری به رسالتی که برعهده داشت وفادار ماند
تاریخ حوزه بیش از هر چیزی با نام‌ها گره‌خورده است؛ نام‌هایی آشنا که به‌عناوین‌مختلف در کتاب‌ها و جراید تکرار می‌شوند.