38
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اراضی «کهک» چطور تبدیل به محله «کوهک» شد؟

روزی روزگاری باغ مهندس

«کوهک» کوچک‌ترین محله شمال شرق پایتخت است که در محدوده شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۴ قرار دارد. محدوده جغرافیایی این محله از شمال و جنوب به پادگان نیروی دریایی و بزرگراه رسالت و از شرق و غرب به خیابان هنگام و بزرگراه امام علیع منتهی می‌شود.