21
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

یک تهران یک آسیا

در قیاسی کاملا دور و بدبینانه، بازی‌های آسیایی تهران را می‌توان با جشن‌های 2500ساله شاهنشاهی ایران در دوران پهلوی دوم مقایسه کرد.