32
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تغییر مقصد مسافران از شمال کشور به غرب پایتخت مشکل آفرین شده است

ورود گردشگران را ممنوع کنید!

سفر رفتن یا نرفتن این روزها نقش مهمی در کاهش میزان افراد مبتلا به ویروس «کرونا» دارد.