30
دو شنبه 26 آبان 1399
شماره 8086
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بررسی وضع کتابخانه‌های تکه نهم پایتخت به‌بهانه هفته کتاب

۲۹هزار یار مهربان در پاتوق‌های کاغذی

فعالیت مستمر و به‌روز کتابخانه‌ها و مراکز فروش کتاب در محله‌ها، یکی از شاخصه‌های سنجش کیفیت سرانه‌های شهری در گروه آموزش و فرهنگ است.