سپیدموی احترام‌برانگیز

مصطفی عدل، 20بهمن 1328 سناتور شد
حقوق‌دان بود و عالِم علم حقوق؛ هم وزارت دادگستری را تجربه کرد و هم ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران را. برای همین هم بود که وقتی در دولت سهام‌السلطان بیات، قرار شد کسی ریاست هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل‌متحد را به عهده بگیرد، این وظیفه بر او محول شد.