شعبان جعفری وارد گود می‌شود

آغاز یک پدیده جدید در ورزش ایران
شعبان جعفری، که بیشتر با نام شعبان بی‌مخ شناخته می‌شود، مصداق پیوند شوم ورزش و سیاست در ایران است.