چاره کار؛ تأسیس یک شعبه بنیاد شهید

هنوز هم در همان کوچه و خیابان‌های تنگ و باریک منطقه17 زندگی می‌کنند و نمی‌توانند از محله‌هایی که جوانان رعنای آنها را در دامن خود پرورده، دل بکنند.