در مضار توتون

هما و زر خاطره بود و از وینستون، همان رنگ قرمز دلربایش به یاد بزرگ‌ترها مانده بود که ما شدیم مسئول نوجوان خرید خانه. دوره، دوره آمریکایی‌های قاچاق بود و تیر و بهمن و آزادی وطنی.