31
دو شنبه 10 خرداد 1400
شماره 8233
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای طرح دوستی در دومین محله منطقه ۲۱ در حال اجراست

کوچه باغ‌های وردآورد رنگ می‌گیرد

برای اجرای دومین طرح «کوچه دوستی» در منطقه ۲۱، محله «وردآورد» انتخاب شده است.