40
دو شنبه 10 خرداد 1400
شماره 8233
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در روستای «وردیج» ۲ مکان وجود دارد که به محدوده پیرنشین‌ها و قدیمی‌ها شهره است.
طرح‌ها و برنامه‌های زیادی برای مواجهه با «کرونا» در محله‌ها اجرا می‌شود.