نواقص نسخه الکترونیک برطرف می‌شود

از سال گذشته روند الکترونیکی‌شدن نسخه‌های درمانی سرعت گرفت و حالا پزشکان بیشتری به این طرح پیوستند، اما همزمان ایراداتی به این طرح دارند. در این‌باره با شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان بیمه تامین اجتماعی، گفت‌وگو کردیم: