این‌بار به کارشناسان اعتماد کنید

بیش از 14‌ماه است که کشور درگیر همه‌گیری کووید-19 است و بر اساس آمارهای رسمی، مرگ فاجعه‌بار نزدیک به 63هزار و 400نفر و فروپاشی وضعیت اقتصادی و معیشتی بخش عظیمی از جمعیت 84میلیونی کشور را به‌دنبال داشته است.