38
سه شنبه 17 فروردین 1400
شماره 8188
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرور خاطرات یکی از ساکنان قدیمی شمیران‌نو که مرام پهلوانی‌اش زبانزد اهالی است

همسایه‌ و همدل و همسفره بودیم

همسایه‌ها در موردش خیلی حرف‌ها می‌زنند...