تعریف ۱۶۱۸ پروژه توسعه محله‌ای در سال ۱۴۰۰

فهرست پروژه‌های توسعه محلات برای سال۱۴۰۰ به همراه همه مستندات مربوط به تدوین پروژه‌ها گردآوری و جمع‌بندی شده و 1618عنوان پروژه توسعه محله‌ای در مناطق ۲۲گانه با برآورد بیش از هزار و ۶۰۰میلیارد تومان برای بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به شورای شهر تهران ارسال شده است.