38
یکشنبه 15 فروردین 1400
شماره 8186
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نمایش «قصاص» با رویکردی متفاوت در «خانه نمایش مهرگان» اجرا شد

قربانیان اسیدپاشی روی صحنه

در روزهای گذشته، «خانه نمایش مهرگان» شاهد اجرای نمایشی بود به نام «قصاص»