نبرد کریدورها

ایران و روسیه با تکیه به کریدورهای جدید حمل‌ونقل می‌توانند معادلات تجارت جهانی را تغییر دهند
بحران انسداد کانال سوئز طی هفته‌های گذشته، بار دیگر مسئله کریدورهای جایگزین برای تجارت بین‌المللی را مورد توجه رسانه‌ها قرار داد؛ کریدورهایی که ضمن کاهش هزینه‌ها، مخاطرات کمتری را هم پیش ‌روی حمل‌ونقل دریایی کالا قرار دهند.