اورست؛ بلندترین زباله‌دانی دنیا

روز طبیعت سپری شد و بنابراین فرصت مناسبی است تا بدون شعار‌های کلیشه‌ای و مرسوم در دفاع از پاکیزه نگاه‌داشتن طبیعت به ذکر نمونه‌ای کوچک از دست‌های آلوده بشر اشاره کنیم تا خود حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل.