قهرمانانی با عصای سفید

اگرچه دست سرنوشت بینایی چشم‌هایشان را محدود کرد اما در عوض آنها با اراده‌ای آهنین برای تحقق رؤیاها و آرزوهایشان جنگیدند.