آشتی «خلازیر» با واکسن

در منطقه خلازیر، خبری از واکسن کرونا نیست. از هر کس سؤال می‌پرسی، واکسن نزده است.