38
شنبه 24 مهر 1400
شماره 8337
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گشت و‌گذاری در موزه فرش نوین ایران

با نقش خیال مسحور شوید

تهران را با توجه به تنوع و تعدد موزه‌های ارزشمند تاریخی می‌توانیم شهر موزه‌ها هم بنامیم.