سخنرانی دوایی  برای دانشجویان

پرویز دوایی در انتهای دهه چهل، به شهرت و اعتباری دست یافته بود که هنوز برای هیچ منتقدی تکرار نشده است.