ستایش از فیلم ضعیف هیچکاک

شهرت و محبوبیت هیچکاک در دهه چهل چنان گسترده بود که حتی فیلم های متوسط و ضعیف استاد هم اغلب ستایش می شدند.