21
یکشنبه 18 آبان 1399
شماره 8079
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

در انتهای دو جبهه

شکوفایی نقد فیلم در دهه 40
یک طرف سینمای فارسی و طرف دیگر فیلم‌های خارجی. در ابتدای دهه40، گسترش نسبی و تدریجی صنعت فیلمسازی در ایران که از اواخر دهه20 با دست‌های خالی کارش را شروع کرده و در دهه30 آزمون و خطاهایش را پشت سر گذاشته بود، در شروع دهه40 هم خاچیکیان داشت و هم سیامک یاسمی.