خبری از جنس امید؛ پرواز سیمرغ بر فراز ارباب جمشید

خبری مبنی بر اجرای «پروژه گذرگالری ارباب جمشید» نظرمان را جلب و بارقه امید را در دلمان روشن می‌کند.