لاله روشن‌تر می‌شود

این روزها، با ایجاد محدودیت در‌‌ تردد، اغلب برای رفع کسالت روزمرگی‌های کرونایی به پارک‌ها سری زده‌ایم.