نشریه کاووسی در اختیار مخالفان دکتر

دکتر هوشنگ کاووسی امتیاز هنر و سینما را در میانه های دهه سی گرفت ولی اولین شماره این نشریه سال ۳۹ منتشر شد. میان همکاران کاووسی در هنر و سینما می توان به بهرام بیضایی، فرهنگ فرهی،  رحمت مظاهری و ناصر ایرانی اشاره کرد.