من قاتل نیستم!

جلسه تحقیق و بازپرسی از متهم به قتل شیما، دختر نوجوانی که از سال گذشته ناپدید شده بود، دیروز در دادسرای جنایی تهران درحالی انجام شد که مرد سالخورده منکر جنایت شد و تنها به دفن جسد در حاشیه رودخانه ارس اقرار کرد.