31
یکشنبه 18 آبان 1399
شماره 8079
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گپی با هنرمندانی که نقاشی و نمادهای حجمی را به محله آورده اند

پیشکش‌های رنگین به اهالی

عزم شهرداری مدتی است جزم شده تا تهران شکل زیباتری پیدا کند. این طرح را هم با کارهای کوچک و از محله‌ها شروع کرده و البته محله‌های منطقه 7 هم بخشی از این طرح هستند.