آخرش خوش شد

​​​​​​​از مرداد69 وقتی نخستین گروه اسیران در بند ایرانی وارد خاک وطن شدند و در آغوش‌شان گرفتیم نزدیک به یک سال در هر شهر و خیابان جشن پیروزی گرفتیم و به هم شیرینی دادیم تا طعم پیروزی را ماندگار کنیم.