38
دو شنبه 1 دی 1399
شماره 8116
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تاریخ شفاهی قریه خاطره‌ها را دریابیم

فراموشی تدریجی هویت کن

سال ۱۳۳۸ نخستین سالنامه فرهنگی روستای «کن» به همت مدیران و معلمان مدرسه «بهمن» منتشر شد.