مقارنه غول‌های گازی پس از 800سال

مشتری و زحل امشب در نزدیک‌ترین فاصله از یکدیگر قرار می‌گیرند و فرصتی تاریخی برای رصدی هیجان‌انگیز فراهم می‌شود
در آسمان امشب 2سیاره مشتری و زحل پس از 800سال، به یکدیگر بسیار نزدیک می‌شوند و تنها یک دهم درجه از هم فاصله دارند؛ این یعنی فاصله‌ای به اندازه یک پنجم عرض ماه.