34
دو شنبه 1 دی 1399
شماره 8116
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
احوالپرسی از سرپرست گروه پرستاری بیمارستان شریعت رضوی همزمان با روز پرستار

مسئولیت‌پذیری؛ بهترین هدیه شهروندان به پرستاران

یکی از تعبیراتی که با پدید آمدن «کرونا» ویروس، شکل گرفت و بر سر زبان‌ها افتاد، تعبیر «مدافعان سلامت» است.