تجهیزات امداد و نجات به مدارس رسید

نخستین کانکس تجهیزات امداد و نجات ویژه طرح «مدرسه آماده» در مدرسه «فرهنگ» جانمایی شد.