افزایش کتابخانه در اولویت است

معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه ۲۱ افزایش سرانه‌ کتاب و کتابخوانی را از سیاست‌های اصلی و برنامه‌های اولویت ‌دار مدیریت جدید شهرداری عنوان می‌کند