بله به # بگید_نه

به پسر بزرگم می‌گویم «چاقو را برعکس نگیر.» به کوچک‌تر «تیله‌ها را پرت نکن سمت تلویزیون.» به ته‌تغاری «روی مبل یورتمه نرو.» به خانمم «یه بویی میاد آ، نسوزه غذات.» خانمم به من «وقتت را نسوزان. حرص نخور. جواب فلانی را نده. دیر نرو سر قرار.»