30
یکشنبه 29 فروردین 1400
شماره 8198
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهرداری ناحیه ۵ / اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس را امسال در اولویت قرار داده است

سالمندان محله نظامی صاحب پاتوق می‌شوند

مدیریت شهرﯼ برﺍﯼ ﺍفزﺍیش ﺭضایت شهروندان در سال ۱۴۰۰، همچون سال گذشته، برای اجرای پرﻭﮊ‌ﻩهاﯼ کوچک‌مقیاس ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭلویت کاﺭهاﯼ خوﺩ قرﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍست.