بحران در اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه ظرف 5سال گذشته شاهد شرایط بحرانی بوده است؛ شرایطی با ویژگی‌های استثنایی که کمتر در دیگر اقتصادهای جهان به چشم می‌خورد. در نگاه اول، ارزش پول ملی این کشور لیر، به‌طور مستمر در حال سقوط است؛ اما از سوی دیگر، آمارهای رسمی بیانگر رشد شاخص‌های اقتصادی و توسعه در این کشور هستند. ریشه این دوگانگی در چیست و اقتصاد ترکیه تا چه زمانی قادر است پیامدهای این شرایط را تحمل کند؟