فرصت توجه به شهرها با همراهی بیشتر دولت و شهرداری فراهم شود

پیروز حناچی شهردار تهران  در پیامی انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران را تبریک گفت.