خونگرمی در ذات جنوب شهری‌هاست

«سام درخشانی» بازیگر سینما و تلویزیون، سفیر دیابت است و گاهی برای اجرای برنامه‌هایی که به آگاهی‌بخشی مردم درخصوص این بیماری خاموش کمک می‌کند به مناطق جنوبی شهر می‌آید.