فردوس لرزان

زلزله فردوس قسمت زیادی از شهر تاریخی تون را خراب کرد
«تون» شهری با قدمت چندهزارساله در خراسان بود که از پس سال‌ها «فردوس» نام گرفت. بیشتر خانه‌های شهر خشتی بودند و سقفی گنبدی داشتند.