28
شنبه 10 آبان 1399
شماره 8073
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همه راه ها به ترافیک ختم می شود

اختیاریه در قرق ماشین‌ها

چند سالی است که ترافیک مهمان ناخوانده میدان و خیابان اختیاریه شده و صبح تا غروب، خیابان‌های این محله را در اشغال خود دارد.