همه شاعران زیر یک سقف

شب‌های شعر خوشه که در سال1347 در تهران برگزار می‌شود مهم‌ترین گردهمایی شاعران نوگرا از آغاز تا آن زمان است
شاید زمانی که اندک‌شمار شاعرانی در تشییع نیما یوشیج شرکت کردند و تشییع او بازتاب مختصری در مطبوعات داشت، کمتر کسی باور می‌کرد کمتر از 10 سال بعد شب‌های شعری برگزار‌ شود که بیشتر شرکت‌کنندگانش را شاعران نوگرا تشکیل ‌دهند.