آغاز بحران دودمان

هوشنگ نهاوندی، 5 آبان 1355، از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد
از واقع‌بین‌ترین رجال پهلوی است. او که سال‌ها در بالاترین مناصب حضور داشت، در دولت منصور، وزیر آبادانی و مسکن بود و در دولت شریف‌امامی، وزیر علوم و آموزش عالی.