34
چهار شنبه 28 آبان 1399
شماره 8088
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گروه جهادی «یاران مهدیعج» بی‌مزد و منت خدمت می‌کنند

حدیث گل و دل

هنوز خاطرات حضور بچه‌های جهاد سازندگی در حافظه نسل دهه ۵۰ باقی مانده است.