ماجرای غبارآلود چاله‌های عمیق

وجود ذخایرشن و ماسه در جوار رودخانه کن آنقدر وسوسه‌انگیز بوده که شرکت‌های بهره‌بردار شبانه‌روز آنجا جولان بدهند و این سرمایه‌های باارزش را با لودر از دل زمین بیرون بکشند