بازگشت قوهای فریادکش به فریدونکنار

قوهای فریادکش امسال با آغاز زودهنگام سرما در سیبری زودتر از سال‌های گذشته به تالاب‌های مازندران بازگشتند تا فصل زمستان گذرانی را در ایران آغاز کنند.