خورشید، رویش به ماست

ما از بخش مهمی از فرهنگ ملی خودمان غافل هستیم. حتما وجود داشته ولی الان فراموش شده است.